Skip to main content

Riktlinjerna gäller under nuvarande förhållanden, de uppdateras löpande och följer situationen med Covid-19 och de förändringar som sker i Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd till idrotten

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta i den mån de går att genomföra på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till FHMs rekommendationer gällande smittspridning av Covid-19.

Aktiviteterna behöver fortsättningsvis anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Personligt ansvar för alla:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stannar hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet samt varit symptomfri i minst 48 timmar.
 • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder.
 • Håll FHMs rekommenderade avstånd till varandra inom- och utomhus före, efter och i pauser under träningen och följ FHMs övriga allmänna råd för att minska risken för smittspridning.
 • Byt om hemma före och efter aktiviteter. Undvik att byta om i allmänna eller i träningslokalens omklädningsrum.
 • Dela inte vattenflaskor eller annan personlig utrustning.

Särskilt för SBJJFs föreningar

Träning Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Planera träningstider så att det inte uppstår trängsel och så att träningsgrupperna undviker att vistas i tränings- och omklädningsutrymmen samtidigt. Uppmuntra till ombyte hemma.

Se till att det finns möjlighet till handtvätt och/eller handsprit på flertalet ställen i anslutning till träningen.

Föreningen ska begränsa antalet personer i och kring träningen och undvika åskådare som inte deltar i träningen, tex föräldrar. Sätt upp hygienrutiner för mattor, utrustning, dusch- och omklädningsrum och toaletter mellan varje träningsgrupp samt se till att dessa följs. Träningsgruppen ska vara i sådan storlek att det finns möjlighet att hålla av FHMs rekommenderat avstånd till varandra i pauser. Undvik närkontakt som inte behövs för idrotten. Behåll om möjligt samma personer inom träningsgrupperna och ha dokumentation över deltagare, för att underlätta smittspårning. En handlingsplan för hur föreningen hanterar fall av Covid-19 i träningsgrupperna bör finnas. Kommunikationskedja, testning, uppföljning etc.

Tävling, läger

 • SBJJFs styrelse har beslutat att inte bevilja sanktion för tävling tills vidare. Undantag från beslutet kan göras vid särskilda falloch är helt upp till styrelsen att besluta om. En beviljad sanktion förutsätter att arrangören följer FHMs allmänna råd till idrotten och SBJJFs riktlinjer gällande BJJ-träning och tävling. Varje arrangör ansvarar för att anpassa tävlingsarrangemanget enligt dessa.
 • En BJJ-tävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik med endast nödvändiga funktionärer på plats är inte en offentlig tillställning enligt Ordningslagens mening och har därmed inte förbud mot fler än 50 deltagare. Det behövs heller inget tillstånd från polismyndigheten. Det krävs dock omfattande protokoll för att genomföra ett sådant arrangemang och RF råder alla arrangörer starkt att rådgöra med den lokala polismyndigheten även då arrangemang med färre än 50 personer genomförs. I sanktionsansökan bör det framkomma om huruvida arrangören rådgjort med polismyndigheten eller inte.
 • SBJJF kommer eventuellt inte kunna bistå med huvuddomare och/eller sjukvårdare med anledning av pandemin och om så är fallet kommer sanktion inte att beviljas.
 • SBJJF ser inga hinder i att föreningar arrangerar lokala, alternativt regionala, barn- och ungdomsläger, så länge FHMs aktuella förordningar och riktlinjer för idrotten och SBJJFs riktlinjer för BJJ-träning under Coronapandemin följs.

FHMs aktuella förordningar att beakta vid idrottsutövande, fr o m 14 juni 2020:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare får tills vidare inte hållas i Sverige.

Aktuella allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (FHM) att beakta vid idrottsutövande:

Personligt ansvar för alla:

 • Tvätta händerna ofta i minst 20 sekunder,
 • Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus
 • På idrottsplatser, badhus, gym och andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum

Särskilt för idrottsföreningar:

 • När det är möjligt hålla träning och andra idrottsaktiviteter utomhus,
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel