Skip to main content

Under hösten har SBJJFs styrelse tagit ett antal beslut för att utveckla, stärka upp och säkerställa kvaliteten på svensk BJJ.

Från och med den 1 januari 2022 gäller följande:

Kriterium för medlemsansökan Ansvarig instruktör måste inneha minimum lila bälte. Undantag kan göras för blåbälten, anledning till varför ska då anges i en särskild dispensansökan. För att säkerställa utveckling och vidareutbildning samt gradering ska föreningen ha en huvudtränare (kan finnas i annan förening) som innehar svart bälte. Endast personer med svart bälte får lov att gradera. Föreningen behöver inte ingå i ett team-samarbete. För nationell tävling behöver föreningen registrera sig i tävlingsadministrationssystemet Smoothcomp. För internationell IBJJF-tävling kan föreningen registrera sin klubb, man behöver således inte ingå i ett team för att tävla internationellt. Däremot måste huvudinstruktör vara registrerad hos IBJJF för att medlem ska kunna delta i IBJJF-tävling.

Registerutdrag Alla som har eller får ett uppdrag inom SBJJF, oavsett om uppdraget innebär regelbunden kontakt med barn eller ej, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag. Att uppvisa registerutdrag gäller således styrelsen, domare, elitansvarig, landslagsutövare, sjukvårdare med flera. Utdraget visas upp av alla med innevarande uppdrag samt vid nytillträdande av uppdrag och därefter vartannat år.

Avstängning av ledare/tränare

Vid de fall en ledare vid tävling bryter mot Idrottens värdegrund, eller på annat sätt beter sig olämpligt, har SBJJFs styrelse tagit fram en åtgärdstrappa för att stävja beteendet. Idrottens värdegrund ska följas och om regler bryts så ska vederbörande avlägsnas från tävlingen. Alla hot kommer att polisanmälas. Det är huvuddomaren som har i uppdrag att varna/avvisa personer och tävlingsarrangör ska vända sig till huvuddomaren vid problem. En ledare som bryter mot regler eller på annat sätt beter sig olämpligt ska enligt följande ordning:

 1. Varnas
 2. Avvisas från tävlingsarenan
 3. Stängas av från att delta/vistas på tävlingar under en tidsbestämd period

Barntävlingar Round robin eller dubbelt återkval är ett KRAV vid tävlingar för alla barn och ungdomar upp till och med 15 år. (Direkt utslagning får alltså inte ske.) Ranking för barn och ungdom upp till och med 15 år är INTE tillåtet. Ytterligare utvecklingsarbete kring och med barntävlingar kommer att ske under våren 2022 tillsammans med SB&K.

Tävlingsformat för juvenile och vuxen Round robin och dubbelt återkval är tillåtet att användas vid tävling för juvenile och vuxna. Superfights tillåts, endast för vuxna och för graderade. Bälten får ej blandas.

Klubbtävlingar, endast för aktuell förenings egna medlemmar, tillåts. Sanktion måste fortsatt sökas och sjukvårdskravet måste uppfyllas. Däremot krävs ingen av SBJJF utsedd huvuddomare. Teamtävlingar räknas inte som klubbtävling.

Ranking

Rankinglistor görs från juvenile (16 år) och uppåt i ålder. Rankingpoängen/systemet som används är densamma som för IBJJF. Ranking för SM ger x4 i poäng. För viktklass gäller 9 poäng för vinst, 3 poäng för andra plats, 1 poäng för tredje plats. För öppen viktklass gäller 13,5 poäng för vinst, 4,5 poäng för andra plats samt 1,5 poäng för tredje plats.

Tävlingssanktion För att sanktion att arrangera tävling ska kunna erhållas krävs följande:

 • Det måste vara en medlemsförening som är arrangör
 • Regler om mattytor och lokal måste uppfyllas
 • Tävlingens storlek ska vara anpassad utifrån lokalens storlek och utifrån hur många som får lov att vistas i lokalen
 • Regler om sjukvårdare måste uppfyllas
 • Huvuddomare, utsedd av SBJJF, måste finnas
 • Domare, ska finnas minst 2 per matta
 • Smoothcomp ska användas
 • Funktionärer/runners ska finnas, minst 3 till varje matta
 • Tävlingsledare/tävlingsledning ska finnas
 • Speaker ska finnas
 • Avspärrning till mattorna krävs, kravallstaket är dock inte ett krav men det måste finnas en tydlig avgränsning
 • Endast de tävlande som behöver vara inom tävlingsområdet ska få vara inom tävlingsområdet, övriga får uppehålla sig utanför
 • Arrangören kan välja att ha särskilt coachområde, i övrigt får inga coacher finnas innanför avgränsningarna
 • Medföljande vuxen till barn måste befinna sig bakom sekretariat och får ej coacha barnet på mattan
 • Det ska finnas en uppvärmningsyta

Om en förening/arrangör inte uppfyller reglerna och kraven kommer en varning att utdelas. Om det vid nästkommande tävling utdelas ytterligare en varning kommer föreningen/arrangören inte beviljas sanktion för tävling de två påföljande åren.

Observera att de texter som finns i de olika menyavsnitten på hemsidan uppdateras löpande med rätt information och att det därmed kan förekomma felaktig information där under en period.