Skip to main content

Beslutet meddelat: 2022-12-16
Beskrivning: En person i Prana Jiu-Jitsu klubb stängs av från all idrottslig verksamhet under ett (1) års tid efter en händelse under SM den 24 september. Med all idrottslig verksamhet menas tävling och uppvisning samt utövande av uppdrag inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) och därmed Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet.

Avstängningen omfattar alla idrottsgrenar som administreras av SB&K, såsom exempelvis BJJ.
Avstängningen börjar gälla 2022-12-23 och upphör att gälla 2023-12-22.
Förseelsens art: Uppträdande som allvarligt brutit mot Riksidrottsförbundets (RF) regelverk