top of page

Datum: 2021-07-16

Uppdaterade riktlinjer gällande gällande Coronaviruset | fr.o.m. 15 juli 

Svenska Budo & Kampsportsförbundets uppdaterade information gällande den pågående coronapandemin.

Här nedan hittar du också länkar till Folkhälsomyndigheten samt RF:s informationssida gällande Coronaviruset.

https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

Datum: 2021-07-16

Uppdaterade riktlinjer gällande gällande Coronaviruset | fr.o.m. 15 juli 

Svenska Budo & Kampsportsförbundets uppdaterade information gällande den pågående coronapandemin.

Här nedan hittar du också länkar till Folkhälsomyndigheten samt RF:s informationssida gällande Coronaviruset.

https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

Datum: 2021-06-10

Nuläge och samlad information gällande Coronaviruset

Svenska Budo & Kampsportsförbundets uppdaterade information gällande den pågående coronapandemin.

Här nedan hittar du också länkar till Folkhälsomyndigheten samt RF:s informationssida gällande Coronaviruset.

https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Datum: 2020-12-16

Med anledning av Covid-19

Svenska Budo & Kampsportsförbundet informerar

 

De senaste dagarna har ett antal frågor kommit till förbundet, där föreningar vill veta hur just de ska agera i samband med träning.

Beslut gällande detta måste ligga hos föreningarna själva. Förbundet och ordföranden förtydligar nu några av råden i två sammanhängande artiklar:

 

https://www.budokampsport.se/.../fortydligande-av.../

https://www.budokampsport.se/.../ordforande-gundmark-nya.../

Datum: 2020-12-14

Uppdaterad information med anledning av Covid-19.

Folkhälsomyndigheten har meddelat att följande föreskrifter och nationella allmänna råd som gäller i hela landet från den 14 december.

 

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 1. håller avstånd till varandra,

 2. inte delar utrustning med varandra,

 3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,

 4. undviker gemensamma omklädningsrum,

 5. reser till och från aktiviteten individuellt

 6. utför aktiviteten i mindre grupper (enligt information från RF den 9/12 så är det normerande med 8 personer)

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna nationella råd som gäller från den 14 december får barn födda 2005 och senare fortsatt träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.


Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller från den 14 december och ersätter samtliga tidigare lokala allmänna råd.


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd i sin helhet finner du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andring-foreskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf
 

Enligt de nya nationella råden bör personer födda 2004 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.


Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.


Vad innebär det för SB&K:s föreningar?

 • Om ni ska genomföra träningar ställer det stora krav på er som förening och på era medlemmar, alla måste ta personligt ansvar och fokus måste vara att hålla smittspridningen nere.

 • Om möjligt, bedriv träning utomhus

 • Tänk till på vilka övningar ni använder, minimera fysisk kontakt

 • Byt om hemma

 • Dela inte utrustning med varandra

 • Res till träningen individuellt

 • Utför träning i mindre grupper (åtta personer är normerande)

 • Träna med samma person hela passet

  SB&K:s samlade information med anledning av coronapandemin finns här:

SB&K:s samlade information med anledning av coronapandemin finns här: 

https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

 

Frågor hänvisar vi till info@budokampsport.se

Datum: 2020-10-05

Uppdaterad information med anledning av Covid-19.


Med anledning av de skärpta råden för flera regioner i vårt avlånga land så vill SBJJF härmed vädja till alla medlemsföreningar att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.

 

Vi uppmanar er att följa de allmänna råden för er region och att värna om era egna medlemmar samt visa solidaritet med andra föreningar och medmänniskor i samhället i stort.

 

Läs mer om de skärpta råden Folkhälsomyndigheten

Datum: 2020-09-29

Uppdaterad information med anledning av Covid-19.


Med anledning av de nya lokala skärpta allmänna råd som nu gäller för Uppsala län (sedan den 20 oktober), Skåne län (sedan den 27 oktober) och Stockholms-, Västra Götalands- och Östergötlands län (från och med den 29 oktober) så kommer här uppdaterad information från Svenska BJJ-förbundet.


 

De län som nämns ovan, förutom Uppsala län, uppmanar alla till att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i fest eller liknande socialt umgänge.
   

I Uppsala län uppmanas alla till att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel

 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med


 

Med anledning av punkterna ovan så råder Svenska BJJ-förbundet alla sina föreningar i berörda län att ställa in sina inomhusträningar samt träningar utomhus med fysisk kontakt. Träning kan fortsatt bedrivas för barn och unga födda 2005 eller senare. Tänk dock på att hålla avstånd till varandra och om möjligt bedriva träningen utomhus.

2020-09-16

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets riktlinjer för träning och tävling Coronapandemi

Riktlinjerna gäller under nuvarande förhållanden, de uppdateras löpande och följer situationen med Covid-19 och de förändringar som sker i Folkhälsomyndigheten (FHM) allmänna råd till idrotten.

 

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta i den mån de går att genomföra på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till FHMs rekommendationer gällande smittspridning av Covid-19.

Aktiviteterna behöver fortsättningsvis anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Personligt ansvar för alla:

 

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stannar hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet samt varit symptomfri i minst 48 timmar.
 

 • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder.

 • Håll FHMs rekommenderade avstånd till varandra inom- och utomhus före, efter och i pauser under träningen och följ FHMs övriga allmänna råd för att minska risken för smittspridning.

 • Byt om hemma före och efter aktiviteter. Undvik att byta om i allmänna eller i träningslokalens omklädningsrum.

 • Dela inte vattenflaskor eller annan personlig utrustning.

 • Särskilt för SBJJFs föreningar
   

Träning Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Planera träningstider så att det inte uppstår trängsel och så att träningsgrupperna undviker att vistas i tränings- och omklädningsutrymmen samtidigt. Uppmuntra till ombyte hemma.

Se till att det finns möjlighet till handtvätt och/eller handsprit på flertalet ställen i anslutning till träningen.

 

Föreningen ska begränsa antalet personer i och kring träningen och undvika åskådare som inte deltar i träningen, tex föräldrar. Sätt upp hygienrutiner för mattor, utrustning, dusch- och omklädningsrum och toaletter mellan varje träningsgrupp samt se till att dessa följs.

 

Träningsgruppen ska vara i sådan storlek att det finns möjlighet att hålla av FHMs rekommenderat avstånd till varandra i pauser. Undvik närkontakt som inte behövs för idrotten. Behåll om möjligt samma personer inom träningsgrupperna och ha dokumentation över deltagare, för att underlätta smittspårning. En handlingsplan för hur föreningen hanterar fall av Covid-19 i träningsgrupperna bör finnas. Kommunikationskedja, testning, uppföljning etc.

 

Tävling, läger
 

 • SBJJFs styrelse har beslutat att inte bevilja sanktion för tävling tills vidare. Undantag från beslutet kan göras vid särskilda falloch är helt upp till styrelsen att besluta om. En beviljad sanktion förutsätter att arrangören följer FHMs allmänna råd till idrotten och SBJJFs riktlinjer gällande BJJ-träning och tävling. Varje arrangör ansvarar för att anpassa tävlingsarrangemanget enligt dessa.

 

 

 • En BJJ-tävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik med endast nödvändiga funktionärer på plats är inte en offentlig tillställning enligt Ordningslagens mening och har därmed inte förbud mot fler än 50 deltagare. Det behövs heller inget tillstånd från polismyndigheten. Det krävs dock omfattande protokoll för att genomföra ett sådant arrangemang och RF råder alla arrangörer starkt att rådgöra med den lokala polismyndigheten även då arrangemang med färre än 50 personer genomförs. I sanktionsansökan bör det framkomma om huruvida arrangören rådgjort med polismyndigheten eller inte.

 • SBJJF kommer eventuellt inte kunna bistå med huvuddomare och/eller sjukvårdare med anledning av pandemin och om så är fallet kommer sanktion inte att beviljas.

 • SBJJF ser inga hinder i att föreningar arrangerar lokala, alternativt regionala, barn- och ungdomsläger, så länge FHMs aktuella förordningar och riktlinjer för idrotten och SBJJFs riktlinjer för BJJ-träning under Coronapandemin följs.


 

FHMs aktuella förordningar att beakta vid idrottsutövande, fr o m 14 juni 2020:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare får tills vidare inte hållas i Sverige.

Aktuella allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (FHM) att beakta vid idrottsutövande:

 

Personligt ansvar för alla:

 • Tvätta händerna ofta i minst 20 sekunder,

 • Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus

 • På idrottsplatser, badhus, gym och andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum

 

Särskilt för idrottsföreningar:

 

När det är möjligt hålla träning och andra idrottsaktiviteter utomhus

 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel

2020-08-16

Angående tävlingar i BJJ

Utifrån myndigheternas nuvarande rekommendationer och riktlinjer på grund av Covid-19 har förbundsstyrelsen fattat beslut om att inte tillåta tävlingar i BJJ tills vidare. Förbundet anser att det är direkt olämpligt att samla tävlanden från olika klubbar och kanske olika ställen i landet under rådande omständigheter. Dessutom blir det mycket svårt att genomföra tävlingar på ett säkert sätt och med rådande 50 personers gräns då även små tävlingar kommer snabbt upp i dessa siffror när man räknar in funktionärer och andra personer runt de tävlande. Därför anser förbundet att det är bättre att helt avstå tävlingar tills läget har förändrats.

 

Detta innebär att så länge inget ändras så kommer inga sanktioner att beviljas och de sanktioner som har beviljats för tävlingar under hösten 2020 dras tillbaka. 

Förbundet bevakar utvecklingen och kan komma att ändra detta beslut om och när nya rekommendationer eller riktlinjer kommer.

2020-07-19

Inget SM 2020

 

​På styrelsemötet den 23 juni beslutade SBJJFs styrelse att inte arrangera något SM under 2020. Beslutet grundar sig i den pågående pandemin av covid-19 och det faktum att de flesta klubbar har haft och fortsatt har begränsad verksamhet. 

Då SM 2020 utgår får landslaget, med några förändringar, fortsatt förtroende även under kommande tävlingsår.


Truppen 2020/2021 ser ut så här: 
 

Landslaget:

 • Max Lindblad 

 • Elina Moestam 

 • Martina Gramenius 

 • Cemil Karahan 

 • Emad Omran 

 • Felix Kull 

 • Alexander Baffoun 

Utvecklingstruppen:

 • Scarlett Anstiss Liljefors 

 • Astrid Schölin 

 • Ida Stensson 

 • Karl Pegers 

 • Rasmus Ahlström

2020-06-13
Exemplifiering från SBJJF gällande BJJ och annan grapplingverksamhet hos våra medlemsföreningar
 

​Utifrån de ändrade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som träder i kraft 14/6 samt SB&K’s riktlinjer följer här SBJJF’s rekommendationer med exemplifiering kring olika situationer kring bjj och annan grapplingträning.

Max 50 personer på plats
Detta inkluderar föräldrar, instruktörer samt personer som har varit på pass innan samt som ska gå på pass efteråt. Se därför till att lämna tid i anslutning före respektive efter varje pass för deltagarna att ta sig därifrån innan de nya anländer. Undvik att folk samlas på liten yta innan passet och väntar på att få gå på mattan. Förbokning av pass kan vara ett sätt att hålla koll på antalet deltagare.

 • Använd inte mer kroppskontakt än vad som är nödvändig för idrotten

 • Håll avstånd till varandra, förutom det som är nödvändigt för idrotten
   

Se till att det inte samlas grupper i entré och liknande och väntar på att få gå på sitt pass, ge gott om tid för ett pass att gå av och ta sig därifrån innan deltagarna för nästa pass anländer.

Skippa tackrutinen där alla ska ta i varandra, välj annat sätt att tacka för passet. Undvik att dra ihop alla till en gruppbild där alla sitter tätt/tar i varandra.

Se till att deltagarna inte tränger ihop sig på en sida vid instruktion för att se, istället kan instruktören visa från olika håll så att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. 

Se till att varje träningspar kan hålla avstånd till andra par på mattan, kanske måste antalet par per pass begränsas beroende på förutsättningarna. Tejpmarkeringar eller liknande på mattan kan hjälpa till att hålla sig på en angiven yta.

 

Byt inte träningspartner flera gånger under ett pass
Inga sparringpass där man fritt byter partner mellan ronder kan hållas. Instruktören bör använda endast en person att visa på genom hela passet som har just detta till uppgift och inte hoppar med och tränar med andra under passet. Håll gärna begränsningen även mellan pass om möjligt eftersom inkubationstiden är mellan 2 och 14 dagar för Covid-19. Om du insjuknar, meddela ansvarig tränare så att föreningen kan vidta nödvändiga åtgärder.


Låna inte utrusning av varandra
Inget lån av vattenflaskor, tejp och liknande. Se till att vattenflaskor mm är väl märkta för att undvika att någon tar fel. Se till att deltagarna inte sprider ut sina saker i lokalen utan håller isär sina saker/väskor.

 

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Det är allas ansvar att detta efterlevs, instruktören ska skicka av person som visar symptom.


Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
Byt om och duscha hemma i allra möjligaste mån, undvik trängsel i omklädningsrum.


Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning

 • Städa mattan noga mellan varje pass. Lämna tid för att desinficeringsmedel och liknande kan hinna torka innan nästa pass startar. Beställ hem så att det finns gott om städmedel. Om mattan inte kan städas ordentligt ska inte verksamheten fortsätta innan det är gjort.

 • Se till att det alltid finns gott om handsprit på flera olika platser så det inte uppstår kö till handsprit. Beställ hem i god tid så att det inte tar slut, räkna med stor åtgång.

 

 • ​Städa allmänna utrymmen/toaletter flera gånger under dagen, se till att det finns gott om tvål för handtvätt, denna får inte ta slut, räkna med stor åtgång. Använd engångshandukar för torkning av händer och inte gemensamma handdukar.

 

 • Se till att eventuella inloggningsstationer mm städas många gånger om dagen.

 • Se till att det finns gott om städutrustning, använd inte samma vatten/moppar mellan varje pass.

 • Tvätta moppar och dylikt efter varje användning/använd engångsvarianter som kastas efter en användning.

2020-06-10

Uppdaterad information angående Corona och Covid-19

 

Ännu har inget klargörande kommit från Folkhälsomyndigheten kring de ändringar som träder i kraft 14/6 och därför är det tills vidare RF’s och SB&K’s tolkning som gäller.

https://www.budokampsport.se/2020/06/05/klartecken-for-tavling-och-traning-inom-kontaktsporter-tills-vidare/


Observera att riktlinjerna kan komma att ändras med kort varsel.
Så fort det kommer ett klargörande uppdaterar vi informationen.

2020-05-30

Uppdaterad information med anledning av Covid-19

 

Utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten den 29 maj

pågår en diskussion mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten kring specifika direktiv för närkampsidrotter.

SBJJF avvaktar resultatet av dessa diskussioner innan vi uppdaterar vår information kring Covid-19.

2020-05-23

Uppdaterad information med anledning av Covid-19

Träning
Det är fortfarande förbud mot sammankomster med fler än 50 personer och i folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) står uttryckligen att föreningar ska ”se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks”. 

Utifrån det står vår rekommendation om att klubbarna inte bör bedriva den normala grapplingverksamheten kvar tills vidare. Myndigheterna ser dock att man kan bedriva verksamhet framför allt utomhus och på ett sätt som gör att utövarna inte är i kontakt med varandra, så det kanske kan vara ett sätt att hålla igång även under tiden vi inte kan grapplas. 

 

Det finns i nuläget ingen skillnad på rekommendationer från myndigheterna för olika delar av landet och därför skiljer inte heller SBJJF på rekommendationerna utifrån geografiskt läge.

2020-05-14

Uppdaterad information med anledning av Covid-19

 

Träning
Det är fortfarande förbud mot sammankomster med fler än 50 personer och i folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) står uttryckligen att föreningar ska ”se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks”. Utifrån det står vår rekommendation om att klubbarna inte bör bedriva den normala grapplingverksamheten kvar tills vidare.

 

Myndigheterna ser dock att man kan bedriva verksamhet framför allt utomhus och på ett sätt som gör att utövarna inte är i kontakt med varandra, så det kanske kan vara ett sätt att hålla igång även under tiden vi inte kan grapplas. Det finns i nuläget ingen skillnad på rekommendationer från myndigheterna för olika delar av landet och därför skiljer inte heller SBJJF på rekommendationerna utifrån geografiskt läge. 


Ekonomi
Vi förstår att den nuvarande situationen är mycket tuff för många klubbar framför allt ekonomiskt. Idrottsföreningar har möjlighet att ansöka om stöd från RF fram till den 15 maj enligt nedanstående länk. 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

2020-03-01

Med anledning av Coronaviruset


Svenska Brasilianska Jiu-jitsu Förbundet följer utvecklingen och informationen från myndigheterna och har i dagsläget inga andra rekommendationer än de som finns från bland andra

 

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Där kan man bland annat läsa följande per idag

Du som har varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna:

 • Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsrådgivning.

 

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

 • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.

 • Tvätta händerna med tvål och vatten.

Som vanlig gäller att man inte bör träna om man är sjuk.

Om rekommendationerna från myndigheterna ändras kan förbundet komma att gå ut med nya rekommendationer.

 

Klicka på länken nedan för att ladda hem information en i utskriftsvänlig version. 

https://f667f457-032f-4323-8663-ccc1157e952d.usrfiles.com/ugd/f667f4_d7f8df94079e4be3932265b4102c3803.pdf

2020-02-28

FHMs aktuella förordningar att beakta vid idrottsutövande, fr o m 14 juni 2020

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 
50 deltagare får tills vidare inte hållas i Sverige.

 

Aktuella allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (FHM) att beakta vid idrottsutövande:

Personligt ansvar för alla:
 

 • Tvätta händerna ofta i minst 20 sekunder,

 • Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus

 • På idrottsplatser, badhus, gym och andra träningslokaler 
  hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i 
  allmänna omklädningsrum

   

Särskilt för idrottsföreningar:

 • När det är möjligt hålla träning och andra idrottsaktiviteter utomhus,

 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel

 

Svenska BJJ-förbundet följer noga utvecklingen och utgår ifrån myndigheternas rekommendationer, se länkar längre ner. Dock gör BJJns natur att vi behöver ta lite andra ställningstaganden. Myndigheternas begränsningar på ett visst antal människor utgår från normal kontakt i samhället och större folksamlingar. Vår verksamhet sker på betydligt mindre yta, ofta med lite sämre ventilation, och vi har fullkontakt ansikte mot ansikte. Därför är risken högre att vi smittar varandra även då vi inte uppvisar symptom än om vi stod bredvid en person till exempel i en kö. Detta eftersom vi inte måste nysa eller hosta för att exempelvis saliv ska komma i kontakt med vår träningspartner.

 

Viruset finns vad man vet inte i svett, men då vi torkar av svett från till exempel ansiktet är det lätt att man får med både saliv och snor som i sin tur innehåller virus. Vi måste också ta hänsyn till att det kanske inte är vi själva eller träningskompisen som blir allvarligt sjuk utan någon tredje part vilket vi vill undvika.

 

Detta gör att SBJJF nu rekommenderar följande:

 • Att alla BJJ klubbar stänger sin verksamhet tills vidare

 • Att alla planerade tävlingar i närtid ställs in

 • Att alla BJJ klubbar ställer in planerade seminarier i närtid

 • Att alla BJJ klubbar passar på att utföra en grundlig städning av sina lokaler under den stängda perioden


BJJ-förbundet förbjuder således inte någon klubb att fortsätta ha verksamhet men vi avråder från det under nuvarande omständigheter. Förbundet följer utvecklingen och kommer att informationen kommer att uppdateras löpande.

Så kan du minska smittspridningen

Mer information kring COVID-19 hittar du här

 • Tvätta händerna ofta, minst 20 sekunder med tvål och vatten

 • Hosta och nys i armvecket

 • Undvik att röra ögon, näsa och mun

 • Stanna hemma när du är sjuk

 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Har du frågor om Corona som inte är direkt vårdrelaterade ring 113 13

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.


Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Kontakta sjukvårdskommittén 

SBJJF10x10cm-PNG.png

Kontaktinformation 

Svenska Brasilianska Jiu-jitsu förbundet

Sjukvårdskommittén

Tack för ditt meddelande!

bottom of page