Dagordning och fullmakt till årsstämman

Dagordning och fullmakt till årsstämman

HÄRMED KALLAS NI TILL BJJ-FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2011
Datum Lördagen den 24 mars 2012
Plats Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Tid 10.00 – 12.00
Fullmaktsgranskning mellan 09.30 – 10.00


DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår
förbundsstämman (propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §
inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett
yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma
medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande
verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
23. Mötets avslutande

 

Fullmakten hittar ni här.

Om författaren

administrator