Kallelse till årsstämman 2013

Kallelse till årsstämman 2013

­Datum: Lördagen den 23 mars 2013

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Tid: 10.00 – 12.00

Fullmaktsgranskning mellan 09.30 – 10.00

Rösträtt har alla föreningar som betalade in sin medlemsavgift senast den 31:a december 2012.

 

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Val av ordförande vid mötet
 5. Val av sekreterare vid mötet
 6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Föredragande av verksamhetsberättelse
 9. Föredragande av förvaltningsberättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
 13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
 14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
 16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
 17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
 18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 19. Val av ordförande i Förbundet
 20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
 21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
 22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
 23. Mötets avslutande

 

Välkomna!

Om författaren

administrator