Dagordning för årsmötet

Dagordning för årsmötet

HÄRMED KALLAS NI TILL BJJ-FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2011

Datum: Lördagen den 26 mars 2011
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Tid: 10.00 – 12.00 (Fullmaktsgranskning mellan 09.30 – 10.00)

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner). Fastställande av stadgar för andra gången.
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av vice ordförande i Förbundet
21. Val av kassör i Förbundet
22. Val av sekreterare i Förbundet
23. Val av 3 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt 2 suppleanter
24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
25. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
26. Mötets avslutande

Om författaren

administrator